Algemene Voorwaarden

>>> Bekijk hier de Algemene voorwaarden in PDF <<<


Algemene Voorwaarden Milight.shop

Tot stand gekomen op 22 september 2017.

Algemene Voorwaarden Milight.shop, gevestigd aan Abel Tasmanstraat 76, 9675BG, te Winschoten, ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 69587426.

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Milight.shop: Milight.shop, ingeschreven bij de KvK te Groningen onder nummer 69587426.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Milight.shop voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Milight.shop, waarbij in het kader van een door de Milight.shop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Milight.shop en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Milight.shop.

Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

 

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Milight.shop en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Milight.shop, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Milight.shop en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Milight.shop zijn overeengekomen.

 

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende de in de aanbieding/offerte opgegeven periode geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.

Milight.shop kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Milight.shop daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Milight.shop anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Milight.shop niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

 

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Milight.shop.

 

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Milight.shop de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Milight.shop zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Milight.shop de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Milight.shop daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Milight.shop proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen.

Milight.shop zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Milight.shop kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Milight.shop zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Uitvoering overeenkomst

Milight.shop zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Milight.shop heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Milight.shop heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Milight.shop het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Milight.shop niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Milight.shop het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Milight.shop.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Milight.shop het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

De toepassing van artikel 7:404 BW van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Van alle bijkomende kosten zal Milight.shop tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

 

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Milight.shop bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Milight.shop gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Milight.shop het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

- de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Milight.shop rustende verplichting ingevolge de wet;

- Milight.shop alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

- bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Milight.shop zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Milight.shop zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

 

Koop op afstand

Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop op afstand heeft Milight.shop het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien werkdagen na de ontvangst van de door de Milight.shop geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te ontbinden.

Indien Milight.shop niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende dertig dagen na de ontvangst van de door Milight.shop geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Milight.shop in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien werkdagen te lopen.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. De verzendkosten komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort Milight.shop uiterlijk dertig dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Milight.shop de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Milight.shop uiterlijk binnen dertig dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Milight.shop en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Milight.shop. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

- reisovereenkomsten;

- onroerende goederen;

- financiële diensten;

- diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

- internetveilingen;

- kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

- producten die snel kunnen bederven of verouderen;

- producten van persoonlijke aard;

- producten op maat gemaakt;

- verzegelde Programmatuur waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken.

 

Levering

Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Milight.shop de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

 

Leveringstermijnen

De levering zal plaatsvinden binnen 5 werkdagen.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Milight.shop gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Milight.shop heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Milight.shop schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Milight.shop alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Milight.shop zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Milight.shop binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Milight.shop opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Milight.shop gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Milight.shop heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Milight.shop schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Milight.shop alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Milight.shop zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Milight.shop binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

 

Risico-overgang

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Milight.shop.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

 

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Milight.shop aangewezen bank- of girorekening, tenzij anders is overeenkomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem of een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 werkdagen na de factuurdatum, op een door Milight.shop aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeenkomen.

Milight.shop en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 5 werkdagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Milight.shop en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Milight.shop onmiddellijk opeisbaar.

 

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Milight.shop, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Milight.shop, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Milight.shop pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Milight.shop de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

 

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Milight.shop.

De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.

Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

In geval van Koop op afstand kunnen tegoedbonnen binnen zeven dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Milight.shop in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Milight.shop totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

 

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Milight.shop het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Milight.shop bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Milight.shop omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Milight.shop kan worden gevergd.

Milight.shop behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

 

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Milight.shop bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Milight.shop bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

- na het sluiten van de Overeenkomst Milight.shop omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

- de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Milight.shop kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Milight.shop kan worden gevergd;

- de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

- de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

- de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Milight.shop op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Milight.shop de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Milight.shop niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Milight.shop geleden schade.

 

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Milight.shop of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Milight.shop geen invloed kan uitoefenen en waardoor Milight.shop niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Milight.shop in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Milight.shop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Milight.shop zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Milight.shop als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Milight.shop zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Milight.shop ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Milight.shop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Garanties

Milight.shop garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Milight.shop garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Milight.shop garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Ten aanzien van Producten geldt de garantie, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 1 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Milight.shop, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Milight.shop in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De Wedepartij is bij het verwijderen en plaatsen van hardware in elektronica te allen tijde verplicht om de handleiding en instructies van de fabrikant te hanteren en in acht te nemen. Ieder vorm van garantie komt te vervallen indien de Wederpartij de voorgaande bepaling niet in acht neemt.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Milight.shop geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

 

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na aflevering, te onderzoeken.

De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na uitvoering, te onderzoeken.

Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Milight.shop gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Milight.shop gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Milight.shop gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Milight.shop aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Milight.shop nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Milight.shop niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Milight.shop binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

 

Aansprakelijkheid

Milight.shop is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Milight.shop.

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Milight.shop is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Milight.shop.

Milight.shop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Milight.shop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Milight.shop is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Milight.shop kenbaar behoorde te zijn.

Milight.shop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

Indien Milight.shop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Milight.shop beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Milight.shop uitkeert of tot maximaal eenmaal de factuurwaarde.

Milight.shop is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Milight.shop ingeschakelde derden.

 

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Milight.shop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Milight.shop door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Milight.shop zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Milight.shop en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

 

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Milight.shop en de door Milight.shop (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument Milight.shop ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

 

Intellectueleeigendom

Milight.shop behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Milight.shop behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Geheimhouding

Zowel Milight.shop als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

 

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Milight.shop verstrekt, zal Milight.shop zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Milight.shop mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is Milight.shop niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Milight.shop gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Milight.shop zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Milight.shop niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Milight.shop de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Milight.shop behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Cookies

Bij het bezoeken van onze website kan Milight.shop informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Milight.shop verstrekt en Milight.shop verzamelt, zal Milight.shop zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Milight.shop mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De informatie die Milight.shop verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Milight.shop niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Milight.shop gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Milight.shop zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Milight.shop niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Milight.shop de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Milight.shop behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

 

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

 

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Milight.shop partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Groningen onder nummer 69587426.